MY POUR group s. r. o.  zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR.

MY POUR group s. r. o. je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem přijetí těch nejvyšších a nejpřísnějších standardů na poli ochrany a nakládání s osobními údaji poskytujeme tyto základní informace a zavazujeme se jej prosazovat v rámci fungování společnosti, ve svých interních záležitostech i vně společnosti, a to zejména ve styku se svými zákazníky, obchodními partnery a třetími osobami.

 

KONTAKTNÍ ADRESA SPRÁVCE:

MY POUR group s. r. o., Lukáš Pour, DiS., Výstavní 273/8, 783 35 Olomouc – Chomoutov
telefon: +420 601 545 688, e-mail: info@mypour.cz 

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MY POUR group s. r. o., se sídlem Výstavní 273/8, 783 35 Olomouc – Chomoutov, IČO: 09075151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81933, jako správce spravujeme a zároveň zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

ZÁKLADNÍ TERMÍNY – VYSVĚTLENÍ
NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI (ZPRACOVÁNÍ)

Je jakákoli operace či soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, organizace, ukládání, úpravy či změny, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupňování přenosem, šíření či poskytování jiným způsobem, seřazování či kombinování, blokování, mazání či likvidace. To zahrnuje i ruční zpracování osobních údajů ve strukturovaných složkách.

 

OSOBNÍ ÚDAJE (ÚDAJE)

Jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

SPRÁVCE ÚDAJŮ (SPOLEČNOST)

Je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

 

SUBJEKT ÚDAJŮ

Je jakákoli fyzická osoba, s jejímiž osobními údaji se nakládá.

 

ZPRACOVATEL ÚDAJŮ

Je jakákoli fyzická či právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura či jakýkoli jiný subjekt zpracovávající osobní údaje pro správce údajů (zpracování údajů prostřednictvím subdodavatele).

 

Z JAKÝCH PRINCIPŮ VYCHÁZÍME PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. zpracováváme v souladu se zákonem a vždy otevřeně – transparentně
 2. používáme pro konkrétní účel
 3. zpracováváme přesné osobní údaje a pouze v nezbytném rozsahu
 4. omezuje předávání na nezbytně nutné
 5. chráníme a zabezpečujeme

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete a ke kterým máme řádný právní titul.

ŽÁDOSTI, CENOVÉ NABÍDKY A WEBOVÉ FORMULÁŘE
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Bydliště
NEWSLETTER
 • E-mail
OBJEDNÁVKY
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Bydliště
 • Adresa pro doručení

Výše zmíněné údaje slouží ke komunikaci s Vámi, zaslání cenové nabídky nebo pro doručení objednaného zboží.

 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME AUTOMATICKY

Při návštěvě webových stránek o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. K tomuto analytickému vyhodnocení využíváme Google analytics od společnosti Google Inc. Tyto poznatky pak používáme k vylepšení funkčnosti a přehlednosti našich stránek.

PROČ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů a pro uvedené účely:

 • Zpracování a doručení objednávky
 • Vypracování cenové nabídky
 • Nabídka služeb
 • Zlepšování našich služeb
 • Hodnocení našich služeb a produktů
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

V těchto případech předáváme Vaše osobní údaje třetím subjektům

 • Doručení zboží

 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
 • Po dobu trvání smluvního vztahu
 • Osobní údaje, ke kterým byl udělen souhlas po dobu 36 měsíců, nebo do odvolání souhlasu
 • Osobní údaje pro zasílání newsletteru po dobu 36 měsíců, nebo do odvolání souhlasu. Pro odvolání souhlasů můžete využít odkaz v zaslaném obchodním sdělení nebo zaslání na e-mail info@mypour.cz
 • Po dobu, kterou nám ukládá zákon či právní předpisy. (Např. u daňových dokladů je doba minimálně 10 let)

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V naší společnosti jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny jak po technické, tak po organizační stránce. Naše zabezpečení jsou pravidelně aktualizovaná a zdokonalována.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Právo doplnit a upravit osobní údaje
 • Právo na přístup k údajům
 • Právo na vymazání osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na námitku
 • Právo na vysvětlení a podání stížnosti
 • Právo na přenesení údajů
 
PRÁVO DOPLNIT A UPRAVIT OSOBNÍ ÚDAJE

V případě, že se domníváte, že údaje, které zpracováváme, jsou chybné nebo neúplné, můžete je upravit, resp. doplnit.

 

PŘÍSTUP

Na základě Vaší žádosti Vám zašleme přehled Vašich osobních údajů a následující informace

 • Pro jaké účely zpracováváme Vaše údaje
 • Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů
 • Doba, po kterou budou Vaše údaje uloženy
 • Zda můžete požadovat opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku
 • Informace o zdroji osobních údajů

 

VÝMAZ

Můžete nás požádat, abychom údaje o Vás vymazali (nedotkne se údajů na dokumentech, které musíme dle zákona uchovávat, pro obhajobu našich právních nároků), záloh našich systémů a záloh našich dodavatelů technologií.
Máte právo na výmaz v těchto případech:

 • Nejsou již potřeba pro účely, ke kterým nám byl udělen souhlas
 • Odvolal jste svůj souhlas a neexistuje žádný právní důvod pro jejich uchování
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 • Jedná se o osobní údaje osoby mladší 16 let

 

VZNESENÍ NÁMITKY

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. V případě existence konkrétních důvodů můžete vznést námitku.

 

OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

 • Rozporujete přesnost Vašich osobních údajů
 • Zpracováváme Vaše osobní údaje protiprávně
 • Nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování
 • Byla vznesena námitka

 

PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přenositelností osobních údajů je právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné společnosti – správci.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ DOTAZŮ A NEJASNOSTÍ

Pokud máte jakýkoli dotaz anebo se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, tak se můžete obrátit na naši společnost na e-mail info@mypour.cz nebo můžete kontaktovat příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 03.04.2020 pro všechny weby společnosti MY POUR group s. r. o.