Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mypour.cz
a dalších webových obchodech společnosti MY POUR group s. r. o. www.mygenevo.cz / www.antiradaryolomouc.cz / www.myrental.cz / www.mywinebar.cz / www.mycaravan.cz

Tyto podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů.

 

INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Cena uvedená na faktuře je zaokrouhlená na celé koruny směrem nahoru v případě platby hotově, v ostatních případech jako platba bankovním převodem nebo platební kartou se nezaokrouhluje a částka je včetně haléřů.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie výrobků shodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti (např. v designu).

 

ZPŮSOBY PLATBY
DOBÍRKA:

Úhrada za objednané zboží se provádí přímo přepravci – České poště při převzetí zboží kupujícím. Přepravci lze platit hotově nebo platební kartou.

OSOBNÍ ODBĚR:

Osobní odběr je možný na adrese sídla společnosti po předchozí telefonické domluvě: Výstavní 273/8, 783 35 Olomouc – Chomoutov, na místě lze platit hotově a platební kartou.

PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM:

Platba předem na účet prodejce vedený u České Spořitelny a. s. Platbu je možné provést až na základě vystavené faktury, která bude obsahovat číslo účtu, variabilní symbol, platební podmínky a specifikované zboží.

PLATBA KARTOU ON-LINE:

V současné době neumožňujeme platbu on-line platební kartou nebo přes platební bránu.

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ 

Prodávající dodá kompletní zboží kupujícímu kompletní do 5 pracovních dnů od potvrzení uhrazené objednávky nebo objednávky placené na dobírku, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 2 pracovních dnů od přijaté platby nebo při platbě na dobírku. Je-li u zboží uvedeno „skladem do 3 pracovních dnů“ prodávající zboží odešle nejpozději do 5 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou 2 pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Doručení zboží příjemci na adresu nebo výdejní místo mimo území České republiky není umožněno.

 

ZPŮSOB DORUČENÍ
ČESKÁ POŠTA – CENNÉ PSANÍ / CENNÝ BALÍK / BALÍK DO RUKY:

Zboží kupující obdrží od přepravní společnosti Česká Pošta. Přepravce jej bude předem kontaktovat telefonicky nebo pomocí SMS.

ČESKÁ POŠTA – BALÍK NA POŠTU / BALÍK DO BALÍKOVNY

Zboží si kupující vyzvedne na předem požadované pobočce České Pošty nebo na předem požadovaném místě Balíkovny kdekoliv v České Republice. Přepravce jej bude kontaktovat pomocí SMS zprávy, ve které mu bude zaslána informace o připravené zásilce k vyzvednutí a také jedinečný kód pro vyzvednutí zásilky.

OSOBNÍ ODBĚR:

Zboží si kupující vyzvedne na adrese sídla společnosti: Výstavní 273/8, 783 35 Olomouc – Chomoutov a to po předchozí telefonické domluvě od pondělí do neděle.

OSOBNÍ DORUČENÍ V RÁMCI OLOMOUCE:

Zboží kupujícímu doručí osobně zaměstnanec společnosti MY POUR group s. r. o. po předchozí telefonické domluvě od pondělí do neděle. Tuto službu je možné využít jen v rámci města Olomouc nebo přilehlé obce.

 

POPLATEK ZA DORUČENÍ

ČESKÁ POŠTA – CENNÉ PSANÍ / CENNÝ BALÍK / BALÍK DO RUKY: 200,- Kč

ČESKÁ POŠTA – BALÍK NA POŠTU / BALÍK DO BALÍKOVNY: 150,- Kč

OSOBNÍ ODBĚR: ZDARMA

OSOBNÍ DORUČENÍ V RÁMCI OLOMOUCE: ZDARMA / 25,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a cena obsahuje poštovné, balné a pojištění.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě (adresa: MY POUR group s. r. o., Výstavní 273/8, 783 35 Olomouc – Chomoutov, tel. +420 734 545 688, +420 601 545 688, +420 602 545 688 e-mail: info@mypour.cz). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Zboží je třeba odeslat nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, nebo společně s odstoupením od smlouvy. Do zásilky ke zboží kupující přidá také průvodní dopis (ten může být shodný s odstoupením od kupní smlouvy zaslaném třeba e-mailem) a kopii faktury. Doporučujeme zásilku pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě. Neposílejte, prosím, zásilku na dobírku. Takové zásilky nebudou převzaty.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
JAKOST PŘI PŘEVZETÍ:

Pokud má převzaté zboží nedostatky například není kompletní, neodpovídá jakost nebo neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, tak se jedná o vady zboží, za které odpovídá prodávající.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Vyskytne-li se vada během šesti měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

ZÁKONNÁ PRÁVA PRO VADY

Prodávající odpovídá za vady vzniklé od převzetí zboží kupujícím v délce 24 měsíců. Pokud je zboží prodáváno pro podnikatelské účely je tato záruční doba 12 měsíců.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a požadovat následující:

  • bezplatné odstranění vady opravou nebo pokud je závada neopravitelná dodáním nového zboží
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen oznámit závadu nebo nedostatek prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží originálním dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku předání reklamované věci prodávajícímu. Kupující má povinnost předat či doručí zboží prodávajícímu. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Obvyklá doba vyřízení reklamace je 15 dní.

MY POUR group s.r.o. má právo zamítnout reklamaci zboží v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení!

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS nebo telefonicky.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Jazyk používaný pro komunikaci se zákazníky je čeština.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 03. 04. 2020.

 

OSTATNÍ SDĚLENÍ

Pravidelně kontrolujeme a aktualizuje informace na všech naších webech. I přesto může docházet k tomu, že některé informace, především u produktů, nejsou uvedeny správně. Příčinou může být tisková chyba, mylné informace od dodavatele nebo výrobce. Za tyto chyby se předem omlouváme a uvítáme, když nás o nich budete informovat. Při zakoupení produktu vždy čtěte důsledně návod k výrobku. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu informací a technických parametrů na tomto e-shopu. Prohlášení o shodě k jednotlivým výrobkům zasíláme pouze na vyžádání.

V případě jakéhokoli technického dotazu ke zboží vám rádi poradíme.

Kompletní kontaktní údaje jsou na našem webu.